Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2022 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

28 Ocak 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2022 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2022 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

01-Yoklama ve açılış.

02-Zabıta Müdürlüğünün 13.01.2022 tarihli ve 31798 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur zabıta personellerinin 2022 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

03-İtifaiye Müdürlüğünün 14.01.2022 tarihli ve 31899 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur itfaiye personellerinin 2022 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

04-Fen İşleri Müdürlüğünün 18.01.2022 tarihli ve 32238 sayılı, VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş tarafından şehrimizde yapılacak olan çalışmalarda; Belediyemize ödeyeceği kazı metre tül fiyatın belirlenmesi, tahrip olan yerlerin ilgili şirkete bedelsiz yaptırılması; bu konularda yazışma, sözleşme yapılabilmesi ve tüm bu hususlarla ilgili olarak da Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

5-İşletme Müdürlüğünün 21.01.2022 tarihli ve 32522 sayılı, Zonguldak Belediye Başkanlığı 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Katlı ve Kapalı Otopark Ücretleri başlığı altındaki “d)” maddesi hükmünde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.01.2022 tarihli ve 33013 sayılı, 25.01.2022 tarihli ve 2795741 sayılı Bakanlık Makam Oluru doğrultusunda; 07.05.2021 imza tarihli “ T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Zonguldak Belediye Başkanlığı Arasında 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İşbirliği Protokolü”nün iptal edilmesi, Maliye Hazinesi adına devri yapılan ve Bakanlıklarına tahsis edilen hissemize karşılık tespit edilen 36.100.000,00.-TL’nin 10.000.000,00.-TL.’nın hakit olarak Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması ile geriye kalan kısmının ayni olarak ödenmek suretiyle Belediyemiz ile mahsuplaşılması, tüm bu hususlarla ilgili olarak Kurum ve Kuruluşlarla yapılması gereken iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

7-İşletme Müdürlüğünün 28.01.2022 tarihli ve 33138 sayılı, ilimizde bulunan hatlarda toplu taşıma hizmetinin ifasını sağlamak amacı ile ihale veya ihalelerde kiralamaya konu olacak hat sayısının tespiti ve bu konuda yapılacak ihale veya ihalelere esas alınacak şartname veya şartnamelerde belirlenecek tüm şartların belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ve de kiralamaya konu olacağı tespit edilen hatların her hat tek tek, bütün halinde veya gruplar halinde Belediye Encümeni tarafından 10 yıla kadar hat kiralama ihalesine çıkılması hakkındaki yazısı.

8-Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğünün 21.01.2022 tarihli ve 32508 sayılı, Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin 22. Maddesi, 3’üncü bendi hükmünde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2022 tarihli ve 32126 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Terakki Mahallesi, 1712 ada, 1 nolu parsel ile 1715 ada, 2,4 ve 5 nolu parsellere yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2022 tarihli ve 32127 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Terakki Mahallesi, 1712 ada, 1 nolu parsel ile 1715 ada, 2,4 ve 5 nolu parsellere yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.